Fotogaléria

Pestovanie a využitie húb

Protipovodňové opatrenia, protierózna ochrana pôdy

Najlepšie fotografie 2006-2015 z našich projektov:

Pestovanie listnatých lesov s prihliadnutím na hodnotovú prírastkovú produkciu

Výberkový hospodársky spôsob a výberkové lesy

Tvorba projektov v lesnom hospodárstve v súlade s programovými dokumentmi na Slovensku

Rekonštrukcie smrekových porastov a zalesňovanie kalamitných plôch

Integrované ťažbovo-dopravné technológie v lesníctve

Vplyv štruktúry porastov a pestovných opatrení na zníženie rizika pôdnej erózie

Tvorba projektov zalesňovania poľnohospodárskej pôdy

Finančná a organizačná stabilizácia podniku

Právne a ekonomické podmienky podnikania

Agro-environmentálne opatrenia v poľnohospodárstve

Trvaloudržateľné využitie biomasy

Diverzifikácia činností na vidieku