Prehľad dostupných kurzov

V tejto sekcii si môžete pozrieť prehľad aktuálne ponúkaných kurzov, na ktoré sa môžete prihlásiť.

Pestovanie húb

Termín: 10. - 13. septembra 2020

Prihlásiť sa dá do: 3 dni pred začatím kurzu (maximálny počet 15)

Profil absolventa:
Absolventi získajú základné teoretické poznatky zamerané na biológiu, ekológiu húb, oboznámia sa s rôznymi praktickými spôsobmi pestovania a prvotného spracovania húb o zameraním najmä na hlivu ustricovitú.

Cieľové skupiny:

Príjemcom minimálnej pomoci je podnik - aktívny, ako i začínajúci poľnohospodár, obhospodarovateľ lesa, spracovateľ produktov poľnohospodárskej a lesnej prvovýroby v pracovnoprávnom vzťahu a malý a stredný podnik vo vidieckej oblasti, vykonávajúci hospodársku činnosť, bez ohľadu na jeho právny status a spôsob financovania. Hospodárskou činnosťou sa rozumie činnosť v oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, spracovania produktov poľnohospodárskej a lesnej prvovýroby a činnosť vo vidieckej oblasti, ktorej výsledkom je ponuka tovarov a/ alebo služieb na trhu.

Rozsah:
21 hod

Obsah:

•     história pestovania vybraných druhov húb na svete

•     podmienky prostredia – lokalita, miesto, vonkajšie podmienky na rast húb 

•     inokulum (očkovacia látka) – výber vhodného druhu huby a substrátu na prerastanie

•     príprava inokula pestovanej huby – praktické ukážky

•     príprava a úprava substrátu na pestovanie húb – praktické ukážky prípravy rôznych substrátov  

•     inokuklácia (očkovanie huby), prerastanie substrátu, tvorba plodníc – exkurzia, praktické ukážky, starostlivosť

•     úprava a prvotné spracovanie plodníc húb – exkurzia, praktické ukážky

Prax:

- praktické ukážky techniky pestovania húb, kultivácie húb, prípravy inokula, úpravy a inokulácie substrátu

- praktické otestovanie schopností a zručností pri pestovaní, inokulácii, prvotnom spracovaní húb

Poplatky za kurz:  Pre cieľovú skupinu je kurz bezplatný - ubytovanie, stravovanie - obedy, študijné materiály a exkurzie. Cestu si účastníci hradia z vlastných zdrojov.

Čas: 1.deň - začiatok o 16.00 hod, 2.deň - od 9.00 do 18.00 hod, 3.deň - od 8.00 do 16.00 hod, 4.deň - od 8.00 do 11.00

Miesto konania: Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 96053 Zvolen

Osvedčenie: Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva vedy výskumu a športu SR. Absolventi získajú osvedčenie o absolvovaní.

Upozornenie: V rámci kurzu sú uskutočnené aj terénne cvičenia, poprosíme účastníkov, aby sa vhodne obliekli v závislosti od počasia.

Študijné materiály:

1. Pavlík M. 2013. Možnosti využitia schopností a vlastností vybraných druhov drevokazných húb. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2013. 98 s. ISBN 978-80-228-2583-2.
2. Pavlík M. 2006. Pestovanie a využitie húb. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2006. 75 s. ISBN 80-228-1704-X.
3. Jablonský I. & Šašek V. 2006. Jedlé a léčivé houby – pěstování a využití. Nakladatelství Brázda, Praha, 2006,. 263 s.
4.  Hlaváč P. & Pavlík M. Atlas lesnícky významných húb rastúcich v porastoch VšLP TU vo Zvolene.  Technická univerzita vo Zvolene, CD , 2014. ISBN 978-80-228-2607-5.Gestor: Ing. Martin Pavlík, PhD.

Využitie húb

Termín kurzu: 25.6. - 28.6.2020 a 24. - 27.9.2020

Prihlásiť sa dá do: 3 dni pred začatím kurzu (maximálny počet 15)

Profil absolventa:
Absolventi získajú základné teoretické poznatky zamerané na biológiu, ekológiu húb, oboznámia sa s rôznymi praktickými spôsobmi pestovania a prvotného spracovania húb o zameraním najmä na hlivu ustricovitú.

Cieľové skupiny:

Príjemcom minimálnej pomoci je podnik - aktívny, ako i začínajúci poľnohospodár, obhospodarovateľ lesa, spracovateľ produktov poľnohospodárskej a lesnej prvovýroby v pracovnoprávnom vzťahu a malý a stredný podnik vo vidieckej oblasti, vykonávajúci hospodársku činnosť, bez ohľadu na jeho právny status a spôsob financovania. Hospodárskou činnosťou sa rozumie činnosť v oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, spracovania produktov poľnohospodárskej a lesnej prvovýroby a činnosť vo vidieckej oblasti, ktorej výsledkom je ponuka tovarov a/ alebo služieb na trhu.

Rozsah:
21 hod

Obsah:

·         škodlivé činitele pri pestovaní húb a škodcovia plodníc

·         spracovanie plodníc – úprava, konzervácia, úprava pre konzumáciu

·         ďalšie možnosti využitia plodníc – kulinárske využitie

·         liečivé vlastnosti húb

·         možnosti predaja húb a produktov z húb

·         záverečné preskúšanie frekventantov kurzu

Prax:

- praktické ukážky a spracovávanie plodníc húb

- úprava húb pre prípravu liečivej substancie

Poplatky za kurz:  Pre cieľovú skupinu je kurz bezplatný - ubytovanie, stravovanie - obedy, študijné materiály a exkurzie. Cestu si účastníci hradia z vlastných zdrojov.

Čas: 1.deň - začiatok o 16.00 hod, 2.deň - od 8.00 do 17.00 hod, 3.deň - od 8.00 do 16.00 hod, 4.deň - od 8.00 do 11.00

Miesto konania: Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 96053 Zvolen

Osvedčenie: Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva vedy výskumu a športu SR. Absolventi získajú osvedčenie o absolvovaní.

Upozornenie: V rámci kurzu sú uskutočnené aj terénne cvičenia, poprosíme účastníkov, aby sa vhodne obliekli v závislosti od počasia.

Študijné materiály:

1. Pavlík M. 2013. Možnosti využitia schopností a vlastností vybraných druhov drevokazných húb. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2013. 98 s. ISBN 978-80-228-2583-2.
2. Pavlík M. 2006. Pestovanie a využitie húb. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2006. 75 s. ISBN 80-228-1704-X.
3. Jablonský I. & Šašek V. 2006. Jedlé a léčivé houby – pěstování a využití. Nakladatelství Brázda, Praha, 2006,. 263 s.
4.  Hlaváč P. & Pavlík M. Atlas lesnícky významných húb rastúcich v porastoch VšLP TU vo Zvolene.  Technická univerzita vo Zvolene, CD , 2014. ISBN 978-80-228-2607-5.Gestor: Ing. Martin Pavlík, PhD.

Protipovodňové opatrenia, protierózna ochrana pôdy

Termín: 
2.-3. jún 2020 (predpokladané ďalšie termíny - septemer 2020, október 2020)

Prihlásiť sa dá do: 3 dni pred konaním kurzu (maximálny počet 13)

Profil absolventa:

Absolventi získajú základné teoretické a praktické poznatky zamerané na oblasti protieróznych opatrení.

Cieľové skupiny:

Príjemcom minimálnej pomoci je podnik - aktívny, ako i začínajúci poľnohospodár, obhospodarovateľ lesa, spracovateľ produktov poľnohospodárskej a lesnej prvovýroby v pracovnoprávnom vzťahu a malý a stredný podnik vo vidieckej oblasti, vykonávajúci hospodársku činnosť, bez ohľadu na jeho právny status a spôsob financovania. Hospodárskou činnosťou sa rozumie činnosť v oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, spracovania produktov poľnohospodárskej a lesnej prvovýroby a činnosť vo vidieckej oblasti, ktorej výsledkom je ponuka tovarov a/ alebo služieb na trhu.

Rozsah:
  12 hod

Obsah:

Teória:

1. Deštrukcia pôdy a povrchový odtok

1.1. Pôdnodeštrukčné procesy na lesnom pôdnom fonde (triedenie pôdodeštrukčných procesov)

1.2. Voda a krajina, povrchový odtok (vply tribútov krajiny na povrchový odtok, spôsob a intenzita hospodárenia a povrchový odtok)

2. Činitele ovplyvňujúce pôdodešrukčné procesy (infiltrácia a retencia vody v prostredí, vplyv atribútov krajiny na vodnú eróziu pôdy, povrchový odtok, metóda CN kriviek, metódy, nástroje výpočtu, merania a modelovania pôdnodeštrukčných procesov a povodní)

3. Vodozádržné opatrenia, objekty na tokoch (aktuálne problémy adaptačných opatrení na zmenu klímy, prietočná kapacita vodných tokov, vodozádržné opatrenia a objekty na tokoch, hrádze a prehrádzky, stabilizácie dna a brehov)

4. Spôsoby šetrného hospodárenia na lesnom pôdnom fonde (zásady prírode blízkeho obhospodarovania lesa v traktorových a lanovkových terénoch

Praktický výcvik:

1. parametre lesnej ciestnej siete a výpočet povrchového odtoku

2. výpočet vodnej erórie pôdy podľa Frewerta a Zdražila, podľa Wischmeira a Smitha

3. výpočet povrchového odtoku pomocou metódy CN kriviek

4. ohrozenie územia zosuvmi, sanácia zosuvov, postup a praktické príklady

5. spôsob vyhľadávania profilov pre situovanie hrádzí a prehrádzok v protipovodňovej ochrane

6. príklady nevhodnej a dobrej praxe hospodárenia na lesnom pôdnom fonde

Exkurzia:

Mestské lesy Banská Bystrica, s.r.o. obhospodarujú od roku 1995 lesy na výmere 7218 ha s vysokým podielom prirodzenej drevinovej sklady porastov. Zastúpenie ihličnatých drevín 29 % a 71 % listnatých drevín.

Poplatky za kurz:  Pre cieľovú skupinu je kurz bezplatný - ubytovanie, stravovanie - obedy, študijné materiály a exkurzie. Cestu si účastníci hradia z vlastných zdrojov.

Čas: 1.deň - začiatok o 12.00 hod, 2.deň - od 8.00 do 15.00 hod

Miesto konania: Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 96053 Zvolen

Osvedčenie: Kurz nie je akreditovaný. Absolventi získajú len potvrdenie o absolvovaní.

Upozornenie: V rámci kurzu sú uskutočnené aj terénne cvičenia, poprosíme účastníkov, aby sa vhodne obliekli v závislosti od počasia.

Študijné materiály:

1. Bose, K.: Dešťová voda pro zahradu a dům. Ostrava, nakladatelství HEL, ISBN 80-86167-08-9.
2. Lepeška, T. 2013: Hydric potential of selected river basins in Slovakia. Ecohydrology & Hydrobiology, 13, 3, p. 215-223.
3. Škvarenina, J. a kol. 1996: Lesné ekosystémy a globálne klimatické zmeny. Vydavateľstvo TU ZvolenLepeška, T. 2013: Hydric potential of selected river basins in Slovakia. Ecohydrology & Hydrobiology, 13, 3, p. 215-223.Garant: Ing. Tomáš Lepeška, PhD.


V prípade, že máte záujem sa príhlásiť na niektorý z našich kurzov, alebo si pozrieť aktuálne termíny kedy prebiehajú nasledovné kurzy prejdite na registračný formulár